پل میان راهان متعلق به دوره صفوی, در شهر میان راهان,بر روی رودخانه دینورآب واقع شده است.

پل میان راهان دارای 3 دهانه و 4 پایه است.پایه‌های پل هرکدام دارای یک بخش میانی و دو آب‌شکن سه‌گوش در دو طرف خود هستند.

طول پل 47.30 متر، عرض آن با درنظر گرفتن پی جان‌پناه‌ها 4.85 متر و جهت آن شمالی_جنوبی است.

در سال‌های اخیر پل بتونی جدیدی در ارتفاعی پایین تر, در کنار پل میان راهان ایجاد شده است.

فیلم معرفی پل میان راهان کرمانشاه

آدرس پل میان راهان کرمانشاه

گالری عکس پل میان راهان کرمانشاه